من می توانم با نخ و سوزن سلامت خانواده ام را حفظ کنم