مصرف قلیان یکی از سریعترین روش های انتقال بیماری های تنفسی و بخصوص کووید-19 است