وبینار آموزشی covid19 (وبینار شماره11)/  حوادث ترومبو آمبولی در کووید 19(CVA- -MI آمبولی )