دفتر مقام معظم رهبری

www.wilayat.org

نهاد ریاست جمهوری

www.president.ir

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

www.spac.ir

سامانه الكترونيك ارتباط مردم و دولت (سامد)

www.saamad.ir

خبرگزاری مجلس شورای اسلامی

www.news.parliran.ir

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

http://news.parliran.ir/News/Hygiene/Default.aspx

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

www.ict.gov.ir

وزارت امور خارجه

www.mfa.gov.ir

وزارت امور اقتصادی و دارایی

www.mefa.ir

وزارت آموزش و پرورش

www.medu.ir

وزارت بازرگانی

www.csdc.org.ir

وزارت تعاون

www.icm.gov.ir

وزارت جهاد کشاورزی

www.agri-jahad.org

وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران

www.justice.ir

وزارت راه و ترابری

www.mrt.ir

وزارت رفاه و تامین اجتماعی

www.refah.gov.ir

وزارت صنایع و معادن

www.mim.gov.ir

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

www.msrt.ir

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

www.ershad.ir

وزارت کشور

www.moi.ir

وزارت مسکن و شهرسازی

www.mhud.gov.ir

وزارت نفت

www.mop.ir

وزارت نیرو

www.moe.org.ir

سازمان انتقال خون ایران

www.ibto.ir

انستیتو پاستور ایران

www.pasteur.ac.ir/farsi/index.htm

سازمان بیمه خدمات درمانی

www.msio.org.ir

سازمان بهزیستی کشور

www.behzisty.ir

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

www.iranculture.org/about/vabasteh/v6.php

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

www.rcs.ir

سازمان حفاظت محیط زیست

www.ir-doe.org

سازمان هواشناسی کشور

www.weather.ir

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

www.iranculture.org

صلیب سرخ جمهوری اسلامی ایران

www.irrcs.org

سازمان جهانی بهداشت WHO 

www.who.int

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA

www.unfpa.org

صندوق کودکان سازمان ملل متحد UNICEF

www.unicef.org

برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز UNAIDS

http://www.unaids.org

برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز( دفترایران) UNAIDS

http://www.unaids.ir

سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد FAO

www.fao.org

کمیسیون ملی آیسسکو

www.iranisesco.ir