1 مورد یافت شد

کسب رتبه اول کشوری بسیج جامعه پزشکی استان سمنان در ارزیابی اشراف فرمانـدهی و سـازمان بسـیج جامعـه پزشـکی کشـور

سـازمان بسـیج جامعـه پزشـکی کشـور کسب رتبه اول کشوری بسیج جامعه پزشکی استان سمنان در ارزیابی اشراف فرمانـدهی و سـازمان بسـیج جامعـه پزشـکی کشـور . به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، بسیج جامعه پزشکی...